Regulamin akcji Zmień siebie, Daj siebie!
#KobietyDlaKobiety

§1

Organizatorem akcji jest Fundacja 3-4-Start w Krakowie zwany dalej Organizatorem.

§2

Akcję wspierają następujący partnerzy:

Patronat medialny

§3 Organizator działa w imieniu Partnerów.

 1. Do akcji mogą przystąpić kobiety pełnoletnie mieszkające w Krakowie lub okolicy.
 2. Uczestniczka programu zostaje wyłoniona na drodze głosowania za pomocą formularza poprzez stronę http://www.kobietydlakobiety.pl, wraz z krótkim opisem do 140 znaków:

  „Dlaczego chce wziąć udział w metamorfozie?” oraz kompletnym załączeniu maksymalnie 3 zdjęć, w tym fotografią twarzy bez makijażu i całościową fotografią sylwetki. Należy też podać numer telefonu, wzrost, wagę i wiek.

 3. Poprzez zgłoszenie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w akcji „Zmień siebie, daj siebie” - Uczestniczka Akcji wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jej wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, zarówno przez Organizatora, jak i Partnerów.
 4. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w akcji, Uczestniczka wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator- Fundacja 3-4-Start
 6. Każdy, kto bierze udział w akcji, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Zgłoszenia przyjmowane są od 8 marca do 31 marca b.r. do godz. 17.00
 8. Głosowanie na kandydatki rozpocznie się się 1 kwietnia o godzinie 10:00
 9. Głosowanie na kandydatki zakończy się 1 maja o godzinie 24:00

§4

Uczestniczkami akcji nie mogą być: Pracownicy „Zmień siebie daj siebie” oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób*.

*Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców oraz Komisji Konkursowej.

§5 Program metamorfozy.

Wyłonione cztery kandydatki decydują się dobrowolnie na:

 • wykonanie fotografii przed rozpoczęciem zabiegów i zmian w wyglądzie przeprowadzanych przez gabinet medycyny estetycznej NUVU ESTETIC
 • uczestnictwo w nagraniu materiału filmowego,
 • zmianę fryzury (farbowanie, strzyżenie i inne zabiegi fryzjerskie),
 • poddaniu się makijażowi,
 • poddaniu się wcześniej dobranym zabiegom pielęgnacyjnym twarzy ciała i dłoni,
 • poddaniu się analizie kolorystycznej,
 • poddaniu się stylizacji sylwetki i udziałowi w doborze ubrań w sklepach Partnera,
 • poddaniu się końcowemu przygotowaniu do sesji zdjęciowej: uczesanie fryzury, wykonanie makijażu,
 • udział w finałowej sesji fotograficznej.
 • Udział w finałowej gali.

§6

Program metamorfozy przeprowadzony jest bezpłatnie.

§7

Metamorfoza odbędzie się w Krakowie od maja do gali finałowej, która odbędzie się we wrześniu/paździeniku 2019 r.

§8

Uczestniczka metamorfozy wyraża zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego i filmowego z przebiegu metamorfozy do celów reklamowych i marketingowych przez organizatora i Partnerów akcji.

§9

Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia się na wcześniej umówione przez obie strony miejsca wykonywania kolejnych etapów Metamorfozy. Wycofanie się uczestniczki z udziału w Metamorfozie po zakwalifikowaniu się do III końcowego etapu rekrutacji i podpisaniu „Zgody na Metamorfozę” skutkuje karą pieniężną (szczegóły w umowie po zakwalifikowaniu) bez względu na etap metamorfozy, na którym wycofuje się uczestniczka. Karę należy wpłacić na konto Organizatora - w ciągu siedmiu dni od powiadomienia pisemnego o wycofaniu się z programu.

Brak wpłaty skutkuje wystąpieniem na drogę sądową przez Organizatora.

§10

Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i dokłada wszelkich starań, aby jej przebieg był zgodny ze sztuką zawodową na każdym swoim etapie. Za główny cel stawia sobie dobro i zadowolenie z zaprowadzonych zmian w wizerunku uczestniczki.

§11

Żadne z wykonanych usług lub innych świadczeń wykonanych w programie Metamorfozy nie podlegają reklamacji, ani innym roszczeniom ze strony uczestniczki. Żadne usługi wykonywane podczas metamorfozy nie mogą byś wymienione na gotówkę.

§12

Wszelkie inne regulacje prawne niewyszczególnione w tym regulaminie podlegają pod prawo polskie Kodeksu Cywilnego.

§13

Wszelkie spory rozstrzyga właściwy Sąd Rejonowy.

§14

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu Akcji o czym Organizator powiadomi Partnerów/Uczestniczki na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie w/w zmiany.
 2. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji www.kobietydlakobiety.pl
 3. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Akcji i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
  • szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,
  • problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej (np. uczulenie na farbę, a także usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą i inne)
  • zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
  • Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.

Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora:

FundacjaStart ul.Kacza 11 A kod 30-735 KRAKÓW oraz na stronie internetowej www.kobietydlakobiety.pl

§15

 1. Ogólne kryteria udziału:
  1. Kobieta, mieszkająca w Krakowie lub w okolicach.
  2. W przypadku posiadania dziecka, mająca możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem na czas jej uczestnictwa w metamorfozach.
  3. Bez problemów zdrowotnych
  4. Zdeterminowana i wytrwała
 2. Osoba wysyłająca zgłoszenie deklaruje, że w ostatnim roku zrobiła badanie cytologiczne,a jeśli tego nie zrobiła to zrobi do 10 maja br.
 3. Spośród wszystkich zgłoszeń opisanych w §3 punkcie 2
  1. 10 Mam, które otrzyma największe wsparcie internautów na platformie do głosowania www.kobietydlakobiety.pl wykonaną przez Zespół 8powers przejdzie do drugiego etapu kwalifikacji, w którym jury złożone z zarządu Fundacji oraz Partnerów akcji, dokona wyboru 4, które uzna za najbardziej zdeterminowane i zasługujące na wzięcie udziału w metamorfozach.
 4. Kolejnym etapem akcji będą konsultacje z kosmetologami, trenerem personalnym, stomatologiem i innymi specjalistami, którzy zaplanują harmonogram odpowiednio dobranych: zabiegów, diety oraz ćwiczeń dla każdej z 4 wybranych Mam.
 5. Etap metamorfoz będzie dla uczestniczek czasem wytężonej pracy, ćwiczeń, utrzymania diety, ale także czasem nowych doświadczeń z zabiegami, a przede wszystkim zmian: wyglądu, stylizacji, a także fryzury. Wstępnie założony czas każdej metamorfozy, to nie dłużej niż 6 miesiący. W trakcie trwania metamorfoz każda z uczestniczek będzie mieć wykonywane bezpłatnie: badania analityczne, ginekologiczne, dermatologiczne, USG piersi oraz tarczycy.
 6. Efekty zmian będziemy podziwiać na gali finałowej, która odbędzie się w Krakowie

Już dzisiaj wyślij do nas swoje zgłoszenie!

Zmień siebie, daj siebie!

„Twoje życie staje się lepsze, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Brian Tracy

Zasady głosowania

 1. Po zaakceptowaniu zgłoszenia (do 48 godzin) organizator zamieści zgłoszenie Kandydatki na tzw. Platformie do głosowania (www.kobietydlakobiety.pl/kandydatki ).
 2. Zgłoszenie będzie zawierało następujące dane:
  • Zdjęcie
  • Imię
  • Odpowiedź na pytanie "Dlaczego mamy wybrać Ciebie?"
  • Odpowiedź na pytanie "Twoje Hobby/Zainteresowania"
 3. Zadaniem Uczestników Głosowania jest oddawanie głosów na swoją ”Kandydatkę”
 4. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej www.kobietydlakobiety.pl wykonanej przez Zespół firmy 8powers
 5. Z jednego numeru IP może zostać oddany 1 głos na jedną kandydatkę.
 6. Po zakończeniu Głosowania – 1 maja godzina 24:00 , wyłonionych zostanie 10 kobiet, które zdobyły największą liczbę głosów i zostaną zaproszone na spotkanie z jury. (na terenie Krakowa) o czym organizator powiadomi drogą e-mailową.
 7. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jedną uczestniczkę, o wyborze zadecyduje kolejność wysłania zgłoszenia.
 8. W przypadku głosów, które budzić będą wątpliwości Organizatora Głosowania, co do sposobu ich oddania bądź wykorzystania do głosowania aplikacji, skryptów bądź jakichkolwiek narzędzi informatycznych niezgodnych z założeniami niniejszego Regulaminu Głosowania, Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość anulowania oddanych w ten sposób głosów, w tym bez konieczności powiadamiania Uczestników Głosowania.
 9. Organizator Głosowania zastrzega sobie możliwość poddania głosów budzących jego wątpliwości weryfikacji na podstawie dostępnych mu narzędzi i informacji. Weryfikacja taka może trwać do 48 godzin po oddaniu głosu. W przypadku, w którym na skutek anulowania głosu uczestnik nie będzie spełniać już kryteriów kwalifikujących ją do najlepszej 10.
 10. Uczestnik Głosowania może informować Organizatora Głosowania o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na następujący adres e-mail: projekty@fundacja3-4-start.pl. Informacja o nieprawidłowościach nie będzie traktowana jako reklamacja.